Våra mätningar

Nollvision

Högkvalitativa utsläppsmätningar

Nollvisionen är vår ledstjärna för kvalitetsarbetet. Den innebär att våra mätningar och rapporteringar aldrig ska vara behäftade med felaktigheter som vi själva kan råda över. Nollvisionen ska säkerställa såväl våra egna som marknadens tuffa krav på precision och kvalitet i mätning. Utöver ackreditering, certifieringar och olika policys finns andra aspekter som är av betydelse för vårt kvalitetsarbete.

Bättre luft, renare miljö med nollvision

Det handlar till exempel om hur vi utför miljömätningar på ett sätt som underlättar och förbättrar, men också att vi bemöter på ett mer rådgivande men oberoende sätt. Att värna om renare miljö för framtida generationer anser vi vara tydligt vägledande för beslut kring exempelvis investeringar och personalpolitik.

Teknik och flexibilitet

Nya generationens mobila mätsystem

Vi strävar efter att ligga i framkant. Både på det tekniska planet och på bemötande och kundnöjdhet. Vi vet att ju effektivare vi kan vara desto lättare får kunderna att hantera sina utsläppskontroller på ett professionellt sätt. För att effektivt – direkt på plats – kunna hantera olika önskemål som uppstår vid mätningar så har vi utvecklat ett nytänkande koncept.

Vår mobilitetsprincip innebär att vi tar utsläppsgasen till vår analysenhet, inte tvärtom. Med hjälp av nya generationens mobila mätsystem, det vill säga vår fordonspark som vi specialutrustat med olika analysenheter, fast monterade och lätt tillgängliga, kan vi erbjuda kunden både hög flexibilitet och effektivitet. Helt enkelt modernare emissionsmätningar.

Direkt på plats

Den nya generationens fordonspark och vår mobilitetsprincip är mycket uppskattad. Det innebär att vi har möjligheten att utföra våra miljömätningar effektivt men samtidigt även kan lösa oförutsedda problem, direkt på plats, vid ett och samma tillfälle.

Vårt mål är enkelt. Att alltid tillhandahålla optimala förutsättningar för mätning och analys av utsläpp och därmed spara både tid och pengar för våra kunder.

Några fördelar:

  • Klimatanläggning för stabilisering av temperatur
  • Minimering av handhavandefel pga. direktuppkoppling
  • Vibrationsdämpning av alla analysenheter
  • Säkerhetsanalys av arbetsmiljö
  • Tydlig och direkt kommunikation. Före, under och efter mätning.

Ackreditering och certifiering

ACKREDITERINGAR FÖR MILJÖMÄTNINGAR

Ackreditering är en kvalitetsgaranti som ger oss rätten att utföra komplicerade gasmätningar och som godkänts av oberoende part. ILEMA Miljöanalys AB är i dagsläget ackrediterade att utföra emissionsmätningar enligt nedan.

EMISSIONSMÄTNINGAR
Mätning av utsläpp från kväveoxider (NOx-mätning),svaveldioxid, svaveltrioxid, syre, koldioxid, kolmonoxid, lustgas, totalkolväte, dioxin, PAH, metaller, kvicksilver, fluorid, klorid, ammoniak, stofthalt (stoftmätning),oljeaerosoler, biogen CO2, rökgasflöde, rökgastemperatur, rökgashastighet och fukthalt/vattenånga.

EMISSIONSBERÄKNINGAR
Beräkning av rökgasflöden (rökgasmätning) genom förbränningsekvationer och uppmätta värden. Beräkning av kalibreringsfunktioner (QAL2) och utvärdering vid uppföljning (AST).
ISO/IEC 17025:2018

Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2018. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i ackrediteringsbeviset och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav.

MILJÖCERTIFIERING

MILJÖCERTIFIERING ISO 14001
Vår miljöcertifiering enligt ISO 14001 visar att vårt miljöarbete är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem. Certifieringen betyder i korthet att:

  • Vi säkerställer att våra egna utsläpp hålls till ett minimum.
  • Vi säkerställer att vi lever upp såväl lagkrav som externa intressenters krav.
  • Vi säkerställer att alla medarbetare arbetar för en hållbar miljö och ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Vår miljöpolicy laddas ner här.

Kvalitetspolicy

ILEMA Miljöanalys AB vill ge sina kunder en god kvalitet till en rimlig kostnad. Den egna service- och tillverkningsenheten av instrument medför en hög effektivitet. Mätningar utförs enligt standardmetoder, SIS och SS-EN, och analyser görs på auktoriserade laboratorier.

Kvalitetssäkring finns, vilket innebär att utrustningen genomgår regelbundna kontroller. För att nå stor bredd har ett gott samarbete utvecklats med företag som är inriktade på vattenemissioner och limnologi.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss. Syftet med ILEMAs arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt som görs.

Vårt miljöarbete

Miljöinsatser på ILEMA

NY SOLCELLSANLÄGGNING PÅ TAKET

Som ett led i vår satsning på förnybar energi fyllde vi 2016 vårt tak med solcellspaneler på en takyta av 525 kvm. Med en produktionsprognos på 41700 kWh per år täcker vi vår årliga konsumtion och kan dessutom vidaresälja energiöverskottet via elnätet. Följ vår solenergiproduktion genom att klicka här.

Energikartläggning

Med hjälp av en grundlig energikartläggning minskade vi vår elförbrukning (minstaförbrukning) från 4300 W till 2500 W. Besparingen skedde genom konkreta energibesparingsåtgärder och nya rutiner. Vi har även sänkt vår normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukning från 88 200kWh/år till 79 600 kWh/år genom att se över ventilation och temperaturer i olika delar av fastigheten.

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Från och med 2016 ser vi till att alla medarbetare genomgått en Eco-drivingkurs för att minska vår bränsleförbrukning. Vår ambition är att reducera förbrukningen per körd km även om det är ganska svårt att mäta detta på ett rättvisande sätt. Från det att vi började mäta 2016, så visar det sig att vi sänkt bränsleförbrukningen från 0,936 till 0,834 liter/mil (2023).

KLIMATKOMPENSERAT BRÄNSLE

I dagsläget är det nödvändigt för oss att använda diesel eftersom vi färdas stora sträckor över hela landet men vi ser fram mot nya bränslen för långa sträckor i framtiden. För året 2016 klimatkompenserade vi all vår förbrukade diesel genom att betala för 59 ton CO2. Pengarna gick i vårt fall till ett projekt vid namn ”Jilin Mali”, en vindkraftspark i nordöstra Kina. 33 st vindkraftverk ska där producera 101 696 MWh per år vilket reducerar ca 110 000 ton CO2e per år.

2017 har vi lyckats minska våra koldioxidutsläpp till 35 ton genom att tanka HVO istället för fossil diesel. Vårt CO2-utsläpp från bränsle har klimatkompenserats och detta år gick pengarna till Sri Balaji i östra Indien där ett biomassakraftverk ska producera grön el och minska CO2e-utsläppen med ca 29 000 ton per år. Genom att ständigt sträva efter att öka andelen HVO har vi lyckats sänka CO2-utsläppen till 26 ton (2018), 25 ton (2019), 20 ton (2020), 21 ton (2021) och 25 ton (2022).

Andelen fossilfri diesel är nu uppe i 80 % och resterande del har vi klimatkompenserat för varje år sedan 2016 genom att delta i olika projekt. 2021 skedde klimatkompenseringen genom trädplantering i Östtimor via ZeroMission.

Medarbetarpolicy

100% nöjda medarbetare

Vår policy om medarbetarskap handlar om hur vi ser på vårt arbete och hur vi uppnår bästa resultat för kunden, oss själva och vår miljö. Trivsel, utmaning och personlig utveckling är hörnstenar i vår personalpolitik. Vårt mål är att ha en attraktiv arbetsplats präglad av öppenhet och arbetsglädje men också av tydlighet och prestation.

På marknaden ska ILEMA uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Vårt mål är att ha 100 % nöjda medarbetare i våra undersökningar och sträva efter ett rykte som branschens bästa företag. Vårt mål är att rekrytera de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Vår medarbetarpolicy omfattar bl.a. kompetenshöjning och karriärutveckling för alla anställda.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå