Våra mätningar

Tjänster

Våra miljötjänster

Ring oss

EMISSIONSMÄTNINGAR

När vi genomför utsläppsmätningar i industrier och anläggningar gör vi sk. villkorskontroller, jämförande mätningar (NOx-mätning), halvårsmätningar, garantiprovmätningar och kalibreringsmätningar. Detta för att säkerställa att era utsläpp följer lagen.

För att det ska vara enklare att förstå hur vi sätter ihop skräddarsydda paket till våra kunder presenteras våra tjänster i tre steg:

Steg 1: Först bestäms vilken typ av miljömätning som ska utföras av nedan sex valmöjligheter
Steg 2: Därefter definieras exakt vilka parametrar som ska mätas
Steg 3: Slutligen visas exempel på några vanligt förekommande paket som upphandlas

Våra mätningar

När vi genomför utsläppsmätningar i industrier och anläggningar gör vi sk. villkorskontroller, jämförande mätningar (NOx-mätning), halvårsmätningar, garantiprovmätningar och kalibreringsmätningar. Detta för att säkerställa att era utsläpp följer lagen.

VILLKORSKONTROLL

Vi kontrollerar om er verksamhet efterlever de villkor och riktvärden som finns i ert miljötillstånd. Vi utför emissionsmätningar för villkorskontroll.

Se parametrar

JÄMFÖRANDE MÄTNING

En jämförande miljömätning utförs en gång per år på pannor som ingår i Naturvårdsverkets NOx-avgift (producerat mer än 25 GWh per år). Utförs ackrediterat enligt NFS 2016:13 efter 1 juli 2017.

Se parametrar

KALIBRERINGSMÄTNING (QAL2/AST)

Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem (AMS) utförs med hjälp av standardreferensmetoder (SRM) enligt SS-EN 14181. Efter att QAL2-kalibrering utförts genomförs AST årligen för att kontrollera kalibreringsfunktionernas giltighet.

Se parametrar

HALVÅRSMÄTNING WI

Vi kontrollerar efterlevnad av villkor i SFS 2013:253 (HF, dioxin och metaller) gällande avfall- och samförbränningsanläggningar (Waste Incineration Plants)

Se parametrar

VILLKORSKONTROLL LCP

Vi kontrollerar att utsläppsvillkoren i SFS 2013:252 gällande stora förbränningsanläggningar efterlevs. Utsläppsanalyser av t.ex. askor, kondensat och bränslen kan också ingå.

Se parametrar

ARBETSMILJÖMÄTNINGAR

Om ni misstänker att det kan finnas skadliga ämnen i er arbetsmiljö kan vi hjälpa er att ta reda på om koncentrationen av det specifika ämnet överskrider riktvärdena i AFS 2018:1. Exempel på analyser är damm (totalt, respirabelt, inhalerbart), formaldehyd och kolväteföreningar (screeninganalys).

Se parametrar

Behöver du hjälp?

Kontakta oss gärna för förfrågningar, offert eller annat som är angeläget.

Läs mer

Val av parametrar

När kunden bestämt typ av utsläppsmätning (enligt föreliggande lagkrav) är nästa steg att definiera vilka parametrar som emissionsmätningen ska omfatta. För vissa parametrar genomförs mätning kontinuerligt och det finns möjlighet att se variationer på sekundnivå. Andra parametrar med manuell provtagning redovisas som medeltal över mätperioden. Exempel på vanliga mätperioder är 30, 60 eller 120 min.

Klicka på en parameter för att läsa mer
Ackrediterade parametrar
Parameter Enhet Standard
Flöde (m³/tidsenhet) SS-ISO 10780
Flöde (m³/tidsenhet) SS-EN ISO 16911-1:2013
Fukthalt/ånga (% fukt) SS-EN 14790:2017
Temperatur (° C) Energiforsk 2015 5.29
Stoft (mg stoft/m³) SS-EN 13284-1:2017
Syre (% O₂) SS-EN 14789:2017
Koldioxid (% CO₂) SS-ISO 12039:2019
Kolmonoxid (ppm CO) SS-EN 15058:2017
Kväveoxider (ppm NO + NO₂ = NOx) SS-EN 14792:2017
Svaveldioxid (ppm SO₂) SS-ISO 7935:1993
Lustgas (ppm N₂O) SS-EN ISO 21258:2010
Organiskt kol (ppm TOC) SS-EN 12619:2013
Metan (ppm CH4) SS-EN ISO 25140:2010
Kvicksilver (µg/m³ Hg) SS-EN 13211:2001
Metaller (µg/m³ ’specifika’) SS-EN 14385:2004
Ammoniak (ppm NH₃) SS-EN ISO 21877:2019
Saltsyra. HCl (mg HCl/m₃) SS-EN 1911:2010
Vätefluorid (ppm HF) SS-ISO 15713:2006
Svaveldioxid SRM (ppm SO₂ våtkemisk) SS-EN 14791:2017
Svaveltrioxid (ppm SO₃) Energiforsk 2015 5.14
Oljeaerosoler (mgC/m³ kolväte) SS 28427:1999
Biogen CO₂ (%-andel biogen/fossil) SS-EN ISO 13833:2013
Dioxiner (ng/m³ TCDD) SS-EN 1948-1:2006
PCB (ng/m³ PCB) SS-EN 1948-4:2010
PAH (µg/m³ PAH) SS-ISO 11338-1:2003
Formaldehyd (mg/m³) SIS-CEN/TS 17638:2021
Ackrediterade beräkningar/utvärderingar
Ej ackrediterade parametrar
Parameter Enhet
Cyanid (mg/m³)
Isocyanater (µg/m³ TDI TDA m.fl.)
Akrylamid (mg/m³)
Organiska sulfider (ppm ’specifika’)
Svavelväte (ppm H₂S)
Dimetyletanolamin (mg/m³ DMEA)
VOC screening (µg/prov ’specifika’)
SVOC screening (µg/prov ’specifika’)
Klorerade fenoler (µg/m³ KF)
Klorerade bensener (µg/m³ KB)
Exempel på vanliga EMISSIONSMÄTNINGAR

Nedan kan du se några vanliga exempel på emissionsmätningar – sk. färdiga paket som följer lagkraven och upphandlas av våra kunder. Dessa paketexempel är mycket vanliga vid emissionsmätningar inom el- och fjärrvärmeproduktion. Det kan handla om garantiprov på nya biopannor, periodiska utsläppsmätningar, stoftmätningar inom tillverkningsindustrin eller mätningar och villkorsmätningar för gasturbiner och krematorier.

1: Garantiprov nybyggd biopanna

Stoft (mg stoft/m3)
Syre (% O2)
Koldioxid (% CO2)
Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Bränsleprov, kondensatprov och askprover kan också tas ut för vidare analys.

2: HALVÅRSMÄTNING AVFALLSANLÄGGNING

Vätefluorid (ppm HF)
Dioxiner (ng/m3 TCDD)
Kvicksilver (µg/m3 Hg)
Metaller (µg/m3 ’specifika’).
Utförs enligt NFS 2013:253

3: VILLKORSKONTROLL TILLVERKNINGS-INDUSTRI

Stoft* (mg stoft/m3)
Oljeaerosoler (mgC/m3 kolväte)
Flöde (m3/tidsenhet).
*ackrediterad metallanalys av stoft vid stoftmätning är möjligt

4: PAPPERSBRUK (QAL2)

Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Svaveldioxid (ppm SO2)
Organiskt kol (ppm TOC)
Stoft (mg stoft/m3)
Syre (% O2)
Fukthalt/ånga (% fukt)

5: VILLKORS-KONTROLL /JMF MÄTNING GASTURBIN

Flöde (m3/tidsenhet)
Temperatur (° C)
Syre (% O2)
Koldioxid (% CO2)
Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)

6: AST PÅ OLJEPANNA

Kolmonoxid (ppm CO)
Kväveoxider (ppm NO+NO2=NOx)
Syre (% O2)
Fukthalt/ånga (% fukt)

Arbetsmetod

Så jobbar vi

Ring oss

1. Förarbete
1. Förarbete

Val av mätningstyp och mätparametrar.

2. Planering
2. Planering

Mätplan, utrustning och provmaterial förbereds.

3. Fältarbete
3. Fältarbete

Rökgasmätning äger rum enligt upprättad mätplan.

4. Analys
4. Analys

Insamlad data analyseras, behandlas och kontrolleras.

5. Rapportering
5. Rapportering

Slutrapport i PDF-format levereras till kund.

Väljer du ILEMA så väljer du en miljöpartner med förstklassig mätutrustning, gedigen kompetens och högsta kvalitet i alla uppdrag. Från första kontakt till planering, genomförande och slutrapportering. Som kund är du hela tiden informerad om status, utfall och eventuella avvikelser som kan uppkomma under arbetets gång.

Vår ambition är att försöka optimera och effektivisera mätrutiner så långt det är möjligt och önskvärt, med minst lika bra precision och kvalitet. Det har emellanåt visat sig vara inledande rådgivningen som bidragit till både kostnadsbesparande och kvalitetshöjande effekter. Något som har uppskattas av våra uppdragsgivare. Välj ILEMA för prisvärda och noggranna mätningar av luftutsläpp/emissioner!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå