Våra mätningar

Biogen CO2

HUR KVALITETSSÄKRAS RESULTATEN?

ILEMA Miljöanalys AB är ackrediterade för provtagning av biogen CO2 enligt SS-EN ISO 13833 och enligt den allmänna internationella standarden ISO/IEC 17025. Det innebär att vi bedömts ha erforderlig teknisk kompetens och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller alla ställda krav. Force Technology i Brøndby, Danmark är ackrediterade för analysen biogen/fossil CO2 vilket gör kedjan komplett med både ackrediterad provtagning samt analys.

För att säkerställa provets integritet övervakas alla provtagare kontinuerligt på distans. Efter avslutad provtagning så transporterar vi proverna personligen till Danmark för att säkerställa att inga prover går förlorade under transport.

HUR MÄTS ANDELEN BIOGENT KOL ACKREDITERAT?

Provtagning utförs med hjälp av våtkemisk absorption i 4 M KOH där CO2 reagerar med hydroxid och bildar olika former av karbonater. På laboratoriet analyseras dessa prover genom att svavelsyra tillsätts provet och CO2 avgår ner i en behållare med reagens. Slutprodukten analyseras som dubbelprov med hjälp av vätskescintillation. Biogen andel bestäms genom att mäta hur mycket betastrålning som provet avger och på så sätt bestäms mängden 14C i provet. Då 14C har en halveringstid på 5730 år anses denna biogen och i relation till totala mängden kol i provet erhåller man den biogena/förnybara andelen.

VILKEN PROVTAGNINGSTID REKOMMENDERAS FÖR BIOGEN CO2?

Provtagning utförs i regel som månadsmedel och beställaren erhåller en månadsrapport efter varje månad. Efter kalenderårets utgång så sammanställs en årsrapport där vi rapporterar alla enskilda resultat från året samt att ett tidsvägt årsmedel beräknas med tillhörande mätosäkerhet.

VILKEN MÄTOSÄKERHET FÖR BESTÄMNING AV BIOGEN CO2 KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Absolut mätosäkerhet, enskilt månadsprov ± 3,0 % biogen CO

Absolut mätosäkerhet, årsmedel (12 analyser) ± 0,87 % biogen CO

Relativ mätosäkerhet, årsmedel (12 analyser) ± 0,87/40 x 100 =

± 2,2 % (vid 40 % fossil CO)

Utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor k=2 vilket ger en konfidensnivå på ca 95 %.

Våra mätningar

När vi genomför utsläppsmätningar i industrier och anläggningar gör vi sk. villkorskontroller, jämförande mätningar (NOx-mätning), halvårsmätningar, garantiprovmätningar och kalibreringsmätningar. Detta för att säkerställa att era utsläpp följer lagen.

VILLKORSKONTROLL

Vi kontrollerar om er verksamhet efterlever de villkor och riktvärden som finns i ert miljötillstånd. Vi utför emissionsmätningar för villkorskontroll.

Se parametrar

JÄMFÖRANDE MÄTNING

En jämförande miljömätning utförs en gång per år på pannor som ingår i Naturvårdsverkets NOx-avgift (producerat mer än 25 GWh per år). Utförs ackrediterat enligt NFS 2016:13 efter 1 juli 2017.

Se parametrar

KALIBRERINGSMÄTNING (QAL2/AST)

Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem (AMS) utförs med hjälp av standardreferensmetoder (SRM) enligt SS-EN 14181. Efter att QAL2-kalibrering utförts genomförs AST årligen för att kontrollera kalibreringsfunktionernas giltighet.

Se parametrar

HALVÅRSMÄTNING WI

Vi kontrollerar efterlevnad av villkor i SFS 2013:253 (HF, dioxin och metaller) gällande avfall- och samförbränningsanläggningar (Waste Incineration Plants)

Se parametrar

VILLKORSKONTROLL LCP

Vi kontrollerar att utsläppsvillkoren i SFS 2013:252 gällande stora förbränningsanläggningar efterlevs. Utsläppsanalyser av t.ex. askor, kondensat och bränslen kan också ingå.

Se parametrar

ARBETSMILJÖMÄTNINGAR

Om ni misstänker att det kan finnas skadliga ämnen i er arbetsmiljö kan vi hjälpa er att ta reda på om koncentrationen av det specifika ämnet överskrider riktvärdena i AFS 2018:1. Exempel på analyser är damm (totalt, respirabelt, inhalerbart), formaldehyd och kolväteföreningar (screeninganalys).

Se parametrar

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå