Våra mätningar

Metaller

HUR UTFÖRS MÄTNING AV METALLER (ME)

Metaller mäts först och främst inom avfall- och samförbränning och de vanligast förekommande är Kadmium (Cd),Tallium (Tl),Antimon (Sb),Arsenik (As),Bly (Pb),Krom (Cr),Kobolt (Co),Koppar (Cu),Mangan (Mn),Nickel (Ni),Vanadin (V) och Zink (Zn). Utöver dessa går en mängd metaller att tilläggsbeställa. Absorptionslösningen som används är 3% H2O2 & 1M HNO3. Vid denna mätning används även ett filter för att fånga partikelbundna metaller. De lösta och partikelbundna metaller som passerar filtret oxideras vid behov till vattenlösliga katjoner och behålls i lösning med hjälp av salpetersyra. Analys sker sedan med ICP-AES eller ICP-MS.

Cu(s) + H2O2 + 2H+ –> Cu2+ + 2H2O

3Cu(s) + 2NO3– + 8H+ –> 3Cu2+ + 2NO + 4H20

VILKA ENHETER ÄR VANLIGA VID REDOVISNING AV METALLER?

Analyssvaren från filtret kommer som µg/prov och från absorptionslösningen som µg/l. Dessa räknas sedan mot mängd rökgas som dragits genom filter/lösning för att få att svar i µg/m3. Resultat från filter och absorptionslösning redovisas både separat och sammanslaget, vilket vanligtvis normeras till 6- eller 11 vol-% O2.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå