Våra mätningar

Flödesmätning

Hur går en flödesmätning till?

 • När en flödesmätning på rökgas eller processluft genomförs ansluts silikonslangar mellan ett L-pitotrör och en portabel digital differenstrycksmätare.
 • Medelvärden för dynamiskt och statiskt tryck kan därefter tas ut i luft/rökgaskanalen som ska flödesmätas (gäller vid stickprov).
 • L-pitotröret förs in genom provuttaget in i kanalen och då tas ett antal stickprov på det dynamiska trycket.
 • L-pitotröret förflyttas i sidled i kanalen, från den ena innerväggen till den andra och röret stannar några sekunder vid ett bestämt antal provpunkter i kanalen. Provpunkterna ska ha ett givet avstånd från kanalens inre vägg enligt standard.
 • Därefter kan ett medelvärde tas ut i handdatorn för differenstryck. Slutligen tas ett medelvärde ut för kanalens statiska tryck.
 • Hastigheten i kanalen beräknas utifrån det dynamiska trycket och provgasens densitet i varje delpunkt i flödesmätningen. Därefter bestäms medelhastigheten för hela ytan.
 • Flödet i kanalen fås genom att multiplicera kanalens tvärsnittsarea med den uppmätta gashastigheten.

Kontinuerlig flödesmätning

 • Kontinuerlig flödesmätning används framför allt vid jämförande flödesmätningar för att kunna följa förändringar i flödeshastighet och jämföra med anläggningens direktvisande instrument i realtid.
 • Vid kontinuerlig flödesmätning används ett S-pitotrör, vars ena mynning riktas mot flödet på en representativ punkt i rökgaskanalen.
 • S-pitotröret kläms fast med en svetstång mot en sondhållare som gängats fast i mätuttaget och kopplas sedan samman med en datalogger.
 • Dataloggern kan sedan registrera det dynamiska trycket under hela processen i flödesmätningen.
 • Medelhastigheten i den fasta punkten jämförs med hela kanalens medelhastighet som erhållits genom traversering (förflyttning i sidled),vilket gör det möjligt att beräkna en korrigeringsfaktor för den fasta punkten.
 • Under den fortsatta flödesmätningen korrigeras flödeskurvan med den uppmätta faktorn.
 • För att kunna kontrollera och jämföra flödeshastigheten i kanalen längs tvärsnittet med den fasta provpunkten genomförs minst tre stickprov av medelhastigheten i kanalen genom förflyttning i sidled under processens gång.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå